สินเชื่อเคหะออมสิน

สินเชื่อเคหะออมสิน มีลำดับ ขั้นตอนยังไง

สินเชื่อเคหะออมสิน มีลำดับ ขั้นตอนยังไง ไปดูรายละเอียด กันเลย

ลักษณะเด่น

ซื้อที่ดิน เพื่อเตรียมการ ก่อสร้างอาคาร Pool villas

ซื้อที่ดิน พร้อมอาคารหรือแฟลต

ซื้อที่ดิน และจากนั้นก็ก่อสร้างอาคารในที่ดินนั้น Pool Villa

ซื้อที่ดิน ที่มีตึกของผู้กู้ หรือคู่สมรส ก่อสร้างอยู่แล้ว เพื่อก่อสร้าง หรือเพิ่มอีก ซ่อมอาคารในที่ดิน ซึ่งเป็นของผู้กู้หรือ คู่แต่งงาน

1. กรณีกู้เพื่อหาที่อยู่ที่อาศัย คำมั่นสัญญาที่พักที่อาศัยด้านหลังที่ 1

สินเชื่อเคหะออมสิน

กรณีหลัก รับรองแพง ขายต่ำ มากกว่า 10 ล้านบาท Sale Villas Phuket (RU)

ให้กู้ได้ ไม่เกินจำนวน จำนวนร้อยละ 100 ของราคาซื้อ ขายเปลี่ยน หรือราคาประเมิน หลักทรัพย์ แล้วแต่ ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณี ที่ดินพร้อมอาคาร

ให้กู้ได้ไม่ เกินจำนวน จำนวนร้อยละ 90 ของราคา ค้าขายหรือ ราคาประเมิน หลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า กรณีห้องเช่า

สำหรับ บ้านพักที่อาศั ยที่แพงซื้อขายแลกเปลี่ยน แลกตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

ให้กู้ได้ ไม่เกินปริมาณ จำนวนร้อยละ 90 ของราคาจำหน่ายแลกเปลี่ยน แปลงหรือราคา ประเมินหลักทรัพย์ สุดแล้วแต่ราคา ใดที่ต่ำกว่า

กติกาที่อยู่อาศัยด้านหลังที่ 2 จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต

กรณีหลักประกัน แพงจัดจำหน่าย น้อยกว่า 10 ล้านบาท Villas Phuket

กรณี ผ่อนหนี้คำ ข้อตกลงที่อยู่ ที่อาศัยด้านหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน ปริมาณร้อยละ 90 ของราคาจำหน่ายแลกเปลี่ยน แปลงหรือราคา ประเมิน หลักทรัพย์

สุดแล้วแต่ ราคาใดที่ต่ำกว่า ในเรื่องที่ ดินพร้อมอาคาร หรือแฟลต วิลล่าภูเก็ต

กรณีผ่อ นหนี้สินกติกา ที่พักอาศัยด้านหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ ได้ไม่เกิน จำนวนร้อยละ 80 ของราคาจัดจำหน่ายหรือ POOL VILLA PHUKET

ราคาประเมิน หลักทรัพย์ สุดแล้วแต่ราคา ใดที่ต่ำกว่า ในเรื่องที่ดิน พร้อมอาคาร หรือแฟลต สำหรับที่พักที่อาศัย ขายวิลล่าภูเก็ต

ที่แพง ค้าขายตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่ เกินจำนวน จำนวนร้อยละ 80 ของราคา ขายหรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ ราคาใด ที่ต่ำกว่า

2. กรณีกู้เพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมซ่อมบำรุงตึก

สินเชื่อเคหะออมสิน

ให้กู้ได้ ไม่เกินปริมาณ ปริมาณร้อยละ 100 ของราคา ประเมินของ อาคารที่ก่อสร้าง หรือเพิ่มเติมอีก ซ่อม ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

แต่จำ เป็นจำต้องไม่เกิน อัตราส่วนตาม ที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแล้วแต่กรณี

3. กรณีกู้เพิ่มเติมอีก

สินเชื่อเคหะออมสิน

กู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่า เบี้ยประกัน ชีวิตเพื่อรับประกัน สินเชื่อ และเป็น ค่าเบี้ยประกัน ไฟลุก ให้กู้ได้ตาม จำนวน ที่จ่ายจริง

กู้เสริมเติม เพื่อเป็นค่า เบี้ยประกัน ไฟลุก ให้กู้ได้ตาม จำนวนที่ จ่ายจริง SALE VILLA

เนื้อหาการสมัคร

เป็นผู้ฝาก เงินชนิด เผื่อเรียกของ แบงค์ POOL VILLA PHUKET

แก่ครบ 20 ปีขึ้นไป รวมทั้งเมื่อรวม อายุผู้กู้ กับช่วงเวลา ที่ผ่อนหนี้ เงินกู้ยืมจะต้องไม่เกิน 70 ปี

ผู้ประกอบ วิชาชีพเฉพาะ ดังต่อไปนี้ กรุ๊ปวิชาชีพ หมอ ที่ประกอบ วิชาชีพหมอ หมอฟัน สัตวแพทย์ แล้วก็ เภสัชกร

โดยขึ้น ทะเบียนและก็ ได้รับเอกสารสิทธิ์ ประกอบวิชาชีพ หมอ จากแพทยที่ประชุม ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยที่ประชุม มาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี PHUKET VILLA

กรุ๊ปเราราช การอัยการ รวมทั้งเราราช การตุลาการ กรุ๊ปวิชาชีพนักบิน ที่ประกอบวิชาชีพ นักบินที่ 1 (กับตัน) นักบินที่ 2 (co-pilot) หรือ นักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย)

กับสาย การบิน พานิชย์ โดยได้รับ เอกสารสิทธิ์ นักบินพานิชย์จาก กรมการขน ส่งทางอากาศ กระทรวง การติดต่อสื่อสารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กรุ๊ปวิชา ชีพวิศวกร ที่ประกอบ วิชาชีพ วิศวกรรม โดยได้รับ เอกสารสิทธิ์ประกอบ วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม จากที่ประชุมวิศวกร ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขายบ้านภูเก็ต

คุณครู มหาวิทยาลัย ระดับผู้ ช่วยศ.จ. หรือเปรียบเทียบ เท่าขึ้นไป ควรมีรายได้ที่ พิสูจน์ได้ทั้งยังราย ได้จากค่าจ้างรายเดือน / รายได้เสริม / รายได้จากกิจการค้า บ้าน

มีประวัติ ทางการ เงินที่ดี จำเป็นต้องไม่อยู่ ระหว่างการ สืบสวนความ ผิดทางระเบียบ ทางจริยธรรม หรือถูก เลิกเอกสารสิทธิ์ ประกอบ วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.